Professor Beam's Dutch Column

 

Der Braucher

(Pow-wower)

John Birmelin

 

Wann epper’n zaehi (difficult) Granket hot,

So eppes wiescht un weh;

Un mehnt, as nix meh badde wott,

Dutt er zum Braucher geh.

Un saag! Is der’n kariyoser (curious) Mann!

Er hot net viel zu saage,

Doch wees er, as er helfe kann,

Des sehnt mer’m an de Aage.

Sie saagen, as er Arewet hett

Un kunne (customers) weit un breet;

Un as es immer bade sett,

Wu epper glaawe daed.

Er is wohl net so’n feiner Mann

Wie’n Dokder, glatt balwiert (smoothly shaved);

Sei Schtobblebaart (stubbly beard) is dann un wann

Mit Duwacksbrieh (tobacco juice) verschmiert (smeared).

Doch is mol eener grank un schwach,

Den hot er glei viel besser;

Do brauch er aa kee Dokdersach (doctor medicine)

Un aa mol gaar kee Messer.

Er grummelt yuscht so vor sich hie (to himself),

Er fuschbelt (fumbles) mit de Hend;

Mer mehnt, mer kennt aa heere, wie

Er hoche Naame (high names) nennt.

No fangt er widder vanne (at beginning) aa,

Ya, drei mol geht er driwwer;

Un dann, mit allem drum un draa (attention),

Do is die Sach veriwwer (all is over).

Mit heegschde (highest) Naame, alle Drei!

So schlagt er sich dann darich (beats his way through):

Nau saag, wu grickt er des dann bei? (where did he get it?)

Er hot’s net vun de Karich (church)!

Ya well! Des Ding maag sei, wie’s will -

Deel glaawe gaar net draa (don’t believe);

Bei dene is mer besser schtill (remain silent),

Do kaemt mer schlecht mit aa (out of luck).

Der Dokder halt mer noch im Haus,

Mer wees net, wie’s noch geht;

Doch findt mer nau mol endlich aus,

Wer do noch’s menscht verschteht.

Watt eener gsund, dann sehnt mer ei,

Der Braucher hot’s geduh;

Un geht er dod, dann schiebt mer’s glei

Dem Dokder in die Schuh (blame the doctor).

****************************************************************************

Enjoy this poem by Birmelin!

****************************************************************************

July 23, 2014

Yuscht en Bischli-Gnippli,

as ken Braucher is

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
Classifieds Form

Current Weather
Weather data OK
Lancaster Airport
77 °F
[Details]
Fri, Jul 25, 2014 - 3:57 pm
Featured Advertisers